Monday, January 28, 2008

YAB Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Mohd. Najib bin Tun Abdul Razak Lawatan Kerja di PPR Tebrau (Desa Mutiara)













Saturday, January 19, 2008

Laporan Jawab Lisan Parlimen

PERTANYAAN : BUKAN JAWAB LlSAN
DARIPADA : TUAN TENG BOON SOON [TEBRAU]
RUJUKAN : 757


Soalan:

Tuan Teng Boon Soon [Tebrau] minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah yang telah dan akan terus diambil untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan polis supaya menghasilkan perkhidmatan polis yang lebih efektif dan lebih mesra rakyat.


Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Langkah-Iangkah yang telah dan akan terus diambil untuk meningkatkan mutu perkhidmatan polis adalah berdasarkan Pelan Strategik Lima Tahun PDRM-PS5T-PDRM (2007-2011). Di antara projek-projek utama yang akan dilaksanakan secara berterusan adalah seperti berikut:

1. Mewujudkan One Stop Services Centre (OSSC) bagi semua Ibu Pejabat Polis Daerah (IPPD) dengan menyediakan perkhidmatan kaunter yang mesra dan profesional. Sehingga kini perkhidmatan One Stop Services Centre telah diwujudkan di 19 buah balai di kontinjen-kontinjen seperti Sabah, Sarawak, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Pahang. Perkhidmatan ini sedang dinaik taraf dan akan diperluaskan di seluruh negara. Sebanyak 33 buah balai polis sedang dalam perancangan PS5T bagi mewujudkan One Stop Services Centre;

2. Penstrukturan semua balai-balai polis dan sejumlah 743 balai polis dan menaik taraf perjawatan balai polis seluruh Negara;
2.1 50 buah balai polis telah memperoleh perjawatan melalui Waran Perjawatan Bil. K8/2007 bertarikh 19 Julai 2007. Pihak JPA telah membuat pengkategorian balai dengan jumlah perjawatan.
2.2 693 buah balai polis sedang dalam kajian menaik taraf perjawatan dan telah dikemukakan kertas cadangan perjawatan ke Agensi Pusat pada 15 Ogos 2007.

3. Proses pengambilan dan penambahan anggota seramai 60,000 orang dalam jangka masa 5 tahun bagi meningkatkan mutu perkhidmatan yang cekap dan berkesan;

4. Memodenkan PDRM supaya setara dengan Pembangunan Teknologi dan ICT. PDRM telah mewujudkan satu Sistem Laporan Polis (PRS) yang merupakan satu sistem berkonsepkan teknologi 'web', sistem komprehensif dan berintegrasi. la merangkumi proses penerimaan report polis, pembukaan kertas siasatan, siasatan den penyediaan laporan-Iaporan berkala secara elektronik. Pelaksanaannya di lakukan secara berperingkat. Fasa I telah siap dilaksanakan keseluruhannya pada 31 Julai 2007 meliputi kontinjen Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor manakala Fasa II meliputi Kontinjen Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor manakala Fasa III meliputi Kontinjen Pahang, Kelantan, Terengganu, IPPD Kuching, Kota Kinabalu dan Labuan. Selain daripada itu terdapat juga pelbagai sistem yang diguna pakai oleh PDRM antaranya:

Trafik COPS; CARS; SMS (Store Material Specification); KDN/KA Online

5. Mewujudkan kerjasama dengan pihak universiti tempatan dan agensi luar untuk mendapatkan nasihat dan menjalankan kajian berkaitan keberkesanan perkhidmatan kepolisan dan imej polis.

6. Meningkatkan keberkesanan sistem sedia ada (MAFIS) yang telah dibangunkan pada awal tahun 1996 iaitu sistem bersepadu, penghantaran pemeriksaan cap jari, cap tapak tangan dan pembekalan rekod jenayah secara langsung dengan teknologi terkini. lanya bertujuan mempermudahkan pengurusan sistem cap jari, cap tapak tangan dan pembekalan rekod jenayah. Projek ini dalam proses penilaian tender dan;

7. Mewujudkan dan memantapkan Rakan Cop di semua kontinjen selaras dengan projek C4i (Command & Control, Communication & Computer Integration System) secara berperingkat. Projek ini telah dilaksanakan pada 31 Oktober 2007 dengan belanja RM66.77 juta, bertujuan mengendalikan panggilan kecemasan 999, mengendalikan eventlkrisis/tugas kepolisan, mengendalikan sumber penugasan (Automatic Vehicle Location System) dan menggunakan sumber-sumber maklumat dengan efektif (Mobile Data Communication System). Hasil yang dijangka melalui pelaksanaan C4i adalah seperti berikut:
7.1 Mengumpul dan menganalisis maklumat secara berkesan;
7.2 Menyalurkan maklumat secara pantas dan tepat;
7.3 Dapat bertindak pantas ke aras sasaran;
7.4 Merancang sistem pencegahan: dan
7.5 Menggunakan maklumat dala pangkalan data PDRM dan lain-lain secara cekap dan optimum.

Friday, January 18, 2008

茂奥斯汀区域发展进展

地不老 (十八日讯):

1. 本区国会议员已于2007年九月一日在新山县工作行动委员会(JK Tindakan Daerah Johor Bahru) 内提出 Jln Mutiara Emas 2/18 路旁边的小型花园由新山市议会照顾与管理。

2. Jln Mutiara Emas 2/12 的儿童乐园积水问题,也已经照会MBJB来处理。

3. 任何有关茂奥斯丁区的民生问题除了可以联络国会议员服务中心外,居民也可联络该区市议员Mr.Soorian先生。电话: 012-7091277 投诉或询问。


地不老区国会议员服务中心启

Thursday, January 10, 2008

Program Pembasmian Kemiskinan Bandar

邓文村: 房屋部城市家庭贫穷援助计划即起接受申请

(新山二日讯) 地不老区国会议员邓文村呼吁地不老区内所有贫穷家庭即刻联络地不老区国会议员服务中心申请援助:

地址: MLO 4447, Jalan Loo Hong Joon, Kampung Baru Pandan, 81100 Johor Bahru, Johor.
电话: 07-351 4966

城市家庭贫穷援助金条件:

1. 家庭每月总收入低于RM 663.00及以下, 或
2. 家庭每月总收入低于人口平均计算标准(per kapita RM 160.00)*

*城市家庭贫穷援助金计划计算法:

家庭人口平均计算法 = 家庭成员总收入 /家庭成员总人口=低过 RM 160
例子:
i)A家庭成员总收入 RM1000 /家庭成员数目 5 人 = RM 200.00
那么 RM 200.00 就超出贫线.

ii) B 家庭成员数目 5 人 X RM 160 = RM 800.00
如果B家庭每月总收入低于RM 800.00, 那就合格申请援助金.

房屋部城市家庭贫穷援助计划所提供的援助如下:

1. 孩子上学巴士费 : 每月每人RM 30.
2. 家庭经济支柱公共交通费津贴: 供申请 (RM 50.00).
3. 每月最高RM124.00房租津贴 (以房屋部通知为标准)
4. 孩子首次进大学在开学年获得一次过RM 1000 的入学准备费中学生RM250, 小学生RM200
5. 家庭经济支柱参加受政府承认的技职培训课程的津贴:供申请.
6. 正在从事小生意的贫穷人士获地方政府优先处理发出营业执照
7. 有申请微型贷款的便利.
8. 一次过 RM 3000 (极贫穷) 或 RM 2000 (穷人)
9. 洗肾补贴金 RM 60, 来回洗肾中心车马费每次RM 30
10. 单亲妈妈第一次做工孩子给保母带养每月津贴最高RM 200



Tuesday, January 1, 2008

邓文村国会议员部落格上报!

大家可以浏览星洲日报及网站阅读有关“看看誰最精彩候選人架設個人網站”的新闻,内容中有介绍关于邓文村国会议员的部落格。也欢迎大家提供意见,谢谢!

http://www.sinchew.com.my/content.phtml?sec=1&artid=200712312740